Students research projects 2017-2018

Students research projects 2017-2018

№ п/п Название проекта:  Лидеры проекта:  Студенты:
1 Dynamics in Russian financial markets: what’s new?

Stanislav Anatolyev  Korotkiy Konstantin
 Ermakov Sergey

Empirical Topics in International Trade, Macroeconomics, and Applied Micro

Douglas Campbell  Usmanova Lyaysan
Topics in Financial Economics

Anna Obizhaeva &
Pavle Radicevic

 Vorobyev Alexander
 Burdakova Ekaterina
 Belykh Vladimir
 Shilov Yuriy
 Melaschenko Andrey
 Nikulin Sergey
 Markin Andrei
 Gabelko Philipp

Contract Theory with Non-Standard Preferences and Bounded Rationality

Mikhail Drugov   Stolyarov Arseniy
Mechanism Design and Online Economics

Sergei Izmalkov  Oskolkov Aleksei
 Istomina Elena
 Klenovskiy Ivan
 Eroshenko Alexander

6 Institutions, History and Development

Gunes Gokmen &
Andrei Markevich & 
Shlomo Weber

 Baigabulov Yedilkhan
 Postolit Egor
 Vereshchagin Sergey
 Malein Viktor
 Novikova Elena
 Lipanov Aleksandr

Econometrics of Option Prices

Stanislav Khrapov  Zhevlenev Egor
Decision Theory, applications, and various microeconomic theory topics

Andrei Savochkin  Dyachenko Vladislav
 Kalchevskiy Alexander
Strategy-proof implementation and second-best efficient mechanisms: beyond Groves mechanisms

Timos Athanasiou  Arkhipova Aleksandra
10  Corruption and Ethnicity

Marta Troya-Martinez &
Michele Valsecchi

 Komarov Ivan
 Avetisyan Telman
11  International Trade and Foreign Direct Investment

Natalya Volchkova  Massarskaya Natalia
12 Empirical studies in Helth & Marketing Evgeny Yakovlev Ibragimov Marat

 

Subscribe to the email newsletter of the New Economic School